Bộ TT&TT hướng dẫn định giá phần mềm

30/Thg10/2008 09:36:44

Theo hướng dẫn ban hành kèm theo công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10 vừa qua, hướng dẫn này dùng để xác định giá trị các phần mềm theo mô hình đối tượng được phát triển mới hoặc nâng cấp, chỉnh sửa sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước phục vụ cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Giá trị phần mềm phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự phát triển hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.

Giá trị phần mềm được xác định là cơ sở cho việc lập chi phí ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, lập bảng khối lượng mời thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý chi phí trong trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện.

Đối với những xử lý phức của phần mềm nhưng không thể xác định được khối lượng giờ công cụ thể, theo Hướng dẫn có thể tạm xác định và ghi chú là “khối lượng tạm tính”. Khối lượng tạm tính này sẽ được xác định lại khi quyết toán hoặc thực hiện theo quy định vụ thể tại hợp đồng giao nhận thầu phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.

Đối với những phần mềm có đặc thù mà hướng dẫn xác định chi phí giờ công chưa phù hợp thì cá tổ chức, cá nhân có thể tự đưa phương pháp xác định giờ công trên cơ sở phù hợp với hướng dẫn này và phải có thuyết minh cụ thể cách tính.

Trường hợp sử dụng các tài liệu, hướng dẫn của nước ngoài để thực hiện việc xác định chi phí giờ công cần nghiên cứu, tham khảo hướng dẫn này để đảm bảo nguyên tắc thống nhất về quản lý chi phí phát triển hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT nêu rõ, các cơ quan liên lạc trực tiếp với Bộ Thông tin và Truyền thông để có hướng dẫn nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo MIC.org.vn/Ictnews