Công bố 4 văn bản luật mới

09/Thg12/2008 13:30:19

Đó là các luật: Luật Bảo hiểm y tế, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Công nghệ cao, Luật đa dạng sinh học.

Về phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo hiểm y tế, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết tại cuộc họp báo, một điểm đáng lưu ý là luật sẽ không áp dụng đối với các loại hình bảo hiểm y tế mang tính kinh doanh do đây là một chính sách an sinh xã hội, tổ chức thực hiện bởi Nhà nước và không nhằm mục đích lợi nhuận.

Đối với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) để triển khai thực hiện, Bộ Giao thông vận tải đang rà soát, xây dựng Danh mục văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật, dự kiến có 55 văn bản, trong đó có 09 Nghị định của Chính phủ, 34 thông tư của Bộ trưởng, 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 06 văn bản do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Luật Công nghệ cao (CNC) quy định những vấn đề chủ yếu như: chính sách của nhà nước đối với ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC; xác định CNC, sản phẩm CNC được ưu tiên đầu tư phát triển; các biện pháp chung thúc đẩy ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC; các biện pháp phát triển CNC trong các ngành kinh tế -kỹ thuật; nhân lực CNC; cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động CNC. Luật Công nghệ cao ra đời là một bước quan trọng mở đường cho việc đẩy mạnh ứng dụng, nghiên cứu và phát triển CNC ở Việt Nam. Tuy nhiên, để sớm đưa Luật vào cuộc sống, trước mắt cần xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kịp thời và đồng bộ.

Luật Đa dạng sinh quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; chính sách của Nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; trách nhiệm quản lý nhà nước và những hành vi bị nghiêm cấm; hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học…

Phạm Đức Thái

Theo Báo điện tử Đảng cộng sản

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 121 ra ngày 8/12/2008

Theo ictnews