Văn bản pháp quy liên quan đến TMĐT-CNTT

07/Thg12/2008 20:49:24

02/04/2008:  Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin

24/03/2008:  Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

24/12/2007:  Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

29/08/2007:  Quyết định số 01/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễ thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoai quốc tế

29/08/2007:  Quyết định số 02/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điệ

24/08/2007:  Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

14/08/2007:  Quyết định số 2729/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử

01/08/2007:  Quyết định số 792/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

30/07/2007:  Quyết định số 018/2007/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử

03/07/2007:  Quyết định số 32/2007/QĐ-NHNN về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh

25/06/2007:  Quyết định số 706/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

22/06/2007:  Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử

21/06/2007:  Quyết định số 26/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng

19/06/2007:  Quyết định số 20/2007/QĐ-BBCVT về việc ban hành mẫu quy chế chứng thực chữ ký số

15/06/2007:  Quyết định số 14/2007/QĐ-BBCVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/06/2007:  Quyết định số 15/2007/QĐ-BBCVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

28/05/2007:  Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

25/05/2007:  Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

24/05/2007:  Quyết định số 11/2007/QĐ-BBCVT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

15/05/2007:  Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng

14/05/2007:  Quyết định số 09/2007/QĐ-BBCVT về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

03/05/2007:  Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

03/05/2007:  Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phát triển Công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010

23/04/2007:  Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển

12/04/2007:  Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010

10/04/2007:  Nghị định số 63/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

10/04/2007:  Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

05/04/2007:  Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT ban hành quy định về giải quyết khiếu nại và hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn th�

22/03/2007:  Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử

21/03/2007:  Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông

08/03/2007:  Nghị định số 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

01/03/2007:  Quyết định số 0346/QĐ-BTM công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

23/02/2007:  Nghị định số 27/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

23/02/2007:  Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên Internet

22/02/2007:  Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính

15/02/2007:  Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về Chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số

22/01/2007:  Quyết định số 04/2007/QĐ-NHNN về việc thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

07/04/2006:  Quyết đinh số 74/2006/QĐ-TTg phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

23/03/2006:  Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg về việc giảm văn bản giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

07/02/2006:  Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg phê duyệt về Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010

17/01/2006:  Quyết định số 04/2006/QĐ-BBCVT quy định việc quản lý giá sàn cước thanh toán quốc tế và cước kết cuối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam

17/01/2006:  Quyết định số 05/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi một số điểm của Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời cước kết nối giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông